Ochrana osobných údajov

Zásady a pravidlá spracovania a ochrany osobných údajov

S účinnosťou odo dňa 25.5.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov -ďalej len „Nariadenie“).

Prevádzkovateľ:

Dodo Cars s.r.o., Bratislavská 73, 903 01 Senec, Slovenská republika
IČO: 35 946 806, DIČ: 2022044706, IČ DPH: SK2022044706
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 36911/B
 

Čo znamená pojem osobné údaje a prečo ich spracúvame

Pod termínom osobné údaje GDPR rozumie akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná je tá fyzická osoba, ktorú možno identifikovať či už priamo alebo nepriamo, predovšetkým odkazom na identifikátor, ako je meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, ale aj odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti prevádzkovateľa. Bez spracúvania osobných údajov by svojim klientom, potenciálnym klientom, obchodným partnerom, ani ostatným dotknutým osobám prevádzkovateľ  nemohlo poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite. Prevádzkovateľ  osobné údaje spracúva len v nevyhnutnom rozsahu a len na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania, pričom daný účel vždy súvisí s poskytovaním služieb alebo plnením činností zo strany prevádzkovateľa, prípadne za účelom plnenia zákonných povinností. Samotný konkrétny účel spracúvania je vždy vymedzený už pred samotným získaním osobných údajov, pričom bez spracúvania osobných údajov by tento legitímny účel nebolo možné dosiahnuť.

 

Kto je prevádzkovateľom a kto sprostredkovateľom pri spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Dodo Cars s.r.o. spracováva  osobné údaje v pozícii prevádzkovateľa, kedy priamo  prevádzkovateľ  určuje účel a prostriedky spracovania.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe nasledovných právnych základov:

  Plnenie zmluvy podľa Článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR

 • V danom prípade je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné buď na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou ako dotknutá osoba – v rámci činnosti prevádzkovateľa ide najmä a predovšetkým o výkon opráv a servisu Vašich vozidiel alebo  na vykonanie krokov pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti.

  Plnenie našej zákonnej povinnosti podľa Článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR

 • V danom prípade je nevyhnutné Vaše osobné údaje spracúvať a archivovať z dôvodu, že prevádzkovateľom  takáto povinnosť vyplýva priamo zo zákona (ide napr. o zákonom stanovenú archiváciu faktúr).

  Plnenie oprávnených záujmov prevádzkovateľa  podľa Článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR

 • V danom prípade je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné na účely plnenia našich oprávnených záujmov. Pred samotným spracúvaním osobných údajov na základe tohto právneho základu prevádzkovateľ  musí vždy zvážiť, či toto spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do Vašich práv. O takomto spracovaní Vašich osobných údajov ste vždy informovaný priamo v priestoroch prevádzkovateľa [ide napr. o zabezpečenie bezpečnosti vnútorných priestorov prevádzkovateľa (zabezpečenie ochrany majetku vrátane Vašich vozidiel, ako aj zdravia a bezpečnosti dotknutých osôb)]

  Súhlas podľa Článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR

 • V danom prípade je na splnenie určitého účelu spracúvania potrebný Váš súhlas. Súhlas sa poskytuje jednoznačným prejavom vôle, ktorý musí byť slobodný, dostatočne konkrétny, založený na Vašom poznaní (t.j. musí byť informovaný) a jednoznačne vyjadrený Vašim súhlasom so spracúvaním tých osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Spracovanie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby prichádza do úvahy vtedy, ak neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov.

 

Kategórie osobných údajov spracúvaných prevádzkovateľom

Pri plnení zákonných povinností  prevádzkovateľa  pri poskytovaní služieb autoservisu musí prevádzkovateľ spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov:

 • identifikačné údaje zákazníkov akými sú najmä titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, číslo technického preukazu;
 • údaje týkajúce sa zamestnancov, t.j. titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, číslo občianskeho preukazu, číslo zamestnanca;
 • kontaktné údaje akými sú napríklad adresa trvalého pobytu, emailová adresa a telefónne číslo;
 • údaje o zákazníkovi fyzickej osobe - podnikateľovi, kedy môže prísť k spracúvaniu osobných údajov ako IČO, DIČ, IČ-DPH, obchodné meno a miesto podnikania;
 • údaje o osobách konajúcich v mene právnických osôb ako napríklad osobné údaje o konateľoch, členoch predstavenstva, poverených či splnomocnených osobách;
 • údaje zaznamenané kamerovým systémom.

 

Komu sprístupňujeme osobné údaje

V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje, ktoré boli poskytnuté prevádzkovateľovi  postúpiť aj iným subjektom. Osobné údaje spracúvané Dodo Cars s.r.o.  v pozícii prevádzkovateľa môžu byť spracúvané tretími osobami za predpokladu, že tak rozhodne prevádzkovateľ ,  alebo mu povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade, že je voľba príjemcu osobných údajov na prevádzkovateľovi,  prevádzkovateľ  zdôrazňuje, že iným subjektom postupuje osobné údaje len v nevyhnutných prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu a prevádzkovateľ  vždy dbá na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov dotknutej osoby. Zároveň prevádzkovateľ  informuje, že kategórie príjemcov sa môžu meniť vzhľadom na konkrétny účel spracúvania osobných údajov.

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov osobných údajov:

Oprávnené osoby v rámci prevádzkovateľa
Ide o osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom a sú zaviazané mlčanlivosťou, pričom táto ich povinnosť trvá aj po skončení ich spolupráce s prevádzkovateľom (ide o zamestnancov.);

 

Zmluvní partneri prevádzkovateľa  poverení  prevádzkovateľom
Ide o osoby, ktoré sú zmluvnými partnermi prevádzkovateľa a spracúvajú Vaše osobné údaje na základe pokynu  prevádzkovateľa, a to vždy v rozsahu nevyhnutnom na stanovený účel.

V danom prípade je teda Dodo Cars s.r.o.   prevádzkovateľ a zmluvný partner je sprostredkovateľom. Prevádzkovateľ  ubezpečuje, že pri výbere zmluvných partnerov postupuje v zmysle GDPR a Zákona, a spracovaním osobných údajov poveruje len zmluvného partnera, ktorý poskytuje dostatočné bezpečnostné, technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré zabezpečujú ochranu Vašich práv ako dotknutej osoby. V tomto prípade sú príjemcami nasledovné kategórie príjemcov:

 • obchodní partneri  prevádzkovateľa zabezpečujúci fyzický a programový servis informačných technológií najmä informačných systémov, počítačových programov a serverov, potrebných pre poskytovanie služieb a výkon činnosti prevádzkovateľa
 • obchodní partneri zabezpečujúci plnenie povinností prevádzkovateľa v oblasti právnych služieb, personalistiky, daní, auditu, účtovníctva a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

Subjekty oprávnené spracúvať osobné údaje na základe zákona
Aby si prevádzkovateľ splnil povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov a z požiadaviek štátnych alebo iných orgánov, sprístupňuje Vaše osobné údaje aj orgánom činným v trestnom konaní, súdom, exekútorom a pod., pokiaľ prevádzkovateľovi. takáto povinnosť vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Účely spracovania osobných údajov

Osobné údaje od Vás prevádzkovateľ  získava vždy na konkrétny, vopred stanovený účel. Týmito účelmi sú predovšetkým:

Poskytovanie služieb prevádzkovateľa  – údaje, ktoré od Vás prevádzkovateľ získa, aby Vám vedelo dodať služby, pričom údaje získame ako nevyhnutú súčasť poskytovania služieb autoservisu.

Fakturácia, dodacie listy, zákazkové listy, evidencia servisných zásahov – osobné údaje sa spracúvajú na účely vystavenia faktúr, dodacích listov, zákazkových listov, evidencie servisných zásahov a na účely prijímania a evidovania platieb, resp. pohľadávok.

Komunikácia s dotknutými osobami, so zmluvnými partnermi, s potenciálnymi zmluvnými partnermi.

Poskytovanie služieb v oblasti komplexného vybavenia poistnej udalosti

Poskytovanie služieb v oblasti prenájmu motorových vozidiel

Na ďalšie účely vyplývajúce  zo zákona a z uzatvorených zmlúv.

Kamerový systém - Dodo Cars s.r.o.  využíva k prevencii a ochrane svojich zákazníkov, svojho aj ich majetku kamerový systém. Prevádzkovateľ prehlasuje, že so záznamami žiadnym spôsobom nepracuje a neposkytuje ich tretím osobám či subjektom.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sú zo strany prevádzkovateľa  spracúvané len na nevyhnutnú dobu a vždy po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi. Dĺžka uchovávania osobných údajov ďalej závisí od účelu, pre ktorý osobné údaje spracúvame.

Generálne, osobné údaje sa uchovávajú, ak je to nevyhnutné po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Osobné údaje poskytnuté na účely plnenia zmluvy uchovávame  len počas nevyhnutnej doby a len ak je to nevyhnutné za účelom splnenia zmluvných povinností prevádzkovateľa , alebo ak jen to nevyhnutné za účelom vynútenia splnenia povinností zmluvného partnera prevádzkovateľa,  alebo počas trvania potenciálnych zodpovednostných nárokov zo zmlúv.

Po skončení zmluvného vzťahu uchováva prevádzkovateľ osobné údaje len ak je to nevyhnutné, a to len do uplynutia všetkých premlčacích lehôt týkajúcich sa práv a záväzkov súvisiacich s dotknutou zmluvou alebo počas nevyhnutnej doby, ak je spracúvanie nevyhnutné na uplatňovanie práv zo zmluvy či už zo strany prevádzkovateľa  alebo zmluvného partnera alebo dotknutej osoby vrátane zákazníkov.

Ak ide o spracovanie osobných údajov založené na udelení súhlasu dotknutej osoby, osobné údaje spracúva prevádzkovateľ  do odvolania tohto súhlasu.

 

Prenos do tretích krajín

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov do tretích krajín môže nastať len v prípade, ak je právny režim takýchto krajín považovaný Európskou komisiou za právny režim zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

 

Bezpečnosť

Prevádzkovateľ  sa dôsledne stará o bezpečnosť osobných údajov a spracúvanie nastáva, resp. prebieha len v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane GDPR a Zákona. Prevádzkovateľ  kladie dôraz na bezpečnostné, technické, organizačné a personálne zabezpečenie spracúvaných údajov.

Osobné údaje v elektronickej forme uchováva prevádzkovateľ  v databázach a systémoch, ktoré prevádzkovateľ  chráni pred akýmkoľvek poškodením, zničením, stratou či iným zneužitím. Prístup do predmetných systémov a databáz má len osoba, ktorá s osobnými údajmi potrebuje nakladať s ohľadom na účel spracúvania osobných údajov. Kvalita zabezpečenia ochrany osobných údajov je pravidelne monitorovaná a vylepšovaná.

 

Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov

Dotknutá osoba má v súvislosti s ochranou osobných údajov nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom
Dotknutá osoba má právo žiadať potvrdenie o tom, či sa o nej spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Dotknutej osobe bude poskytnutá kópia osobných údajov, ktoré sa spracúvajú.

Právo na opravu
Dotknutá osoba má právo, aby bez zbytočného odkladu boli opravené nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)
Dotknutá osoba má právo, aby jej osobné údaje boli vymazané a prestali sa spracúvať:

 • ak osobné údaje už nie sú potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané
 • ak dotknutá osoba odvolala svoj súhlas alebo namietala voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej  týkajú; alebo
 • ak spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby nie je v súlade s GDPR alebo Zákonom z iných dôvodov.

Právo na obmedzenie spracúvania
Dotknutá osoba má právo, aby spracúvanie bolo obmedzené, ak: 

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľa overiť- správnosť osobných údajov; 
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba sa rozhodne, že namiesto žiadania o výmaz osobných údajov  bude žiadať obmedzenie ich spracúvania; 
 • už osobné údaje dotknutej osoby na účely spracúvania nie sú pre prevádzkovateľa  potrebné, ale potrebuje ich dotknutá- osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak prišlo k obmedzeniu spracúvania, prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na prenos
V prípade, že sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, má dotknutá osoba možnosť získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré dotknutá osoba poskytla prevádzkovateľovi , a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom a interoperabilnom formáte. Zároveň má dotknutá osoba právo požiadať prevádzkovateľa, aby jej osobné údaje prenieslo k prevádzkovateľovi, ktorého si dotknutá osoba zvolí.

Prenosnosť údajov automaticky nevedie k vymazaniu údajov zo systémov prevádzkovateľa a nemá ani vplyv na pôvodné obdobie uchovávania údajov, ktoré sa vzťahuje na prenesené údaje.

Právo namietať
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby. Právo odvolať súhlas (ak relevantné) Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
V prípade, že sa dotknutá osoba domnieva, že prevádzkovateľ  spracúva jej osobné údaje v rozpore s platnými právnymi predpismi, má právo podať sťažnosť na štátny orgán vykonávajúci dozor nad ochranou osobných údajov. Týmto je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

 

Vyššie uvedené práva môže dotknutá osoba uplatniť tak, že napíše prevádzkovateľovi e-mailovú správu na adresu dodocars@dodocars.sk    a v riadku predmetu uvedie: „Ochrana osobných údajov“.

 

Ako môžete tieto práva vykonávať?

 

S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • e-mailom : na dodocars@dodocars.sk ,
 • písomne alebo osobne doručením na adresu: Dodo Cars s.r.o., Bratislavská 73, 903 01 Senec, IČO: 35 946 806

 

V prípade, že sa domnievate ,že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
Identifikačné údaje: IČO: 36064220, DIČ: 2021685985
Sekretariát úradu: +421 /2 3231 321
E-mail:  statny.dozor@pdp.gov.sk    
Podateľňa: pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00, piatok: 8:00 - 14:00

 

Informácie o súboroch cookies

a) Pri používaní služieb prevádzkovateľa údajov zostávate anonymní, ak sa nerozhodne inak. S ohľadom na všeobecné pravidlá pripojenia na internet sú informácie nachádzajúce sa v systémových protokoloch (napr. adresa IP) používané na technické účely súvisiace so správou serverov prevádzkovateľa údajov. Adresy IP ďalej slúžia na zhromažďovanie všeobecných štatistických demografických údajov (napr. o regióne, z ktorého sa nadviazalo pripojenie).

b) Váš webový prehliadač môže na disku vášho počítača ukladať malé textové súbory (angl. cookies). Súbory cookies obsahujú informácie, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie služieb, najmä tých, ktoré si vyžadujú oprávnenie.

c) Služby prevádzkovateľa údajov ukladajú súbory cookies v počítačoch používateľov na nasledujúce účely:

 • lepšie prispôsobenie služieb potrebám používateľov;
 • vytváranie štatistiky návštevnosti;

d) Vzhľadom na životnosť súborov cookies a podobných technológií používame dva základné typy týchto súborov:

 • relačné – dočasné súbory uložené v koncovom zariadení používateľa do odhlásenia, opustenia webovej stránky a aplikácie alebo vymazania pomocou softvéru (webového prehliadača);
 • trvalé – uložené v koncovom zariadení používateľa v stanovenom čase v parametroch súborov cookies alebo kým ich používateľ nevymaže.

e) S ohľadom na cieľ, ktorému slúžia súbory cookies a podobné technológie, rozlišujeme ich nasledujúce typy:

 • Bezpečnostné – používané na zaistenie bezpečnosti, napr. na detekciu podvodov;
 • výkonové – umožňujú zhromažďovanie informácií o spôsobe používania webových stránok;
 • štatistické – na vytváranie štatistík webových stránok a aplikácií.

f) Webový prehliadač je možné nakonfigurovať tak, aby bola celkom vypnutá možnosť ukladania súborov cookies na pevnom disku vášho počítača.

g) Ďalšie informácie o súboroch cookie a iných technológiách nájdete o. i. na Wikipédii (https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie) alebo v ponuke Pomocník webového prehliadača.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov.       

 

ico

Mobil Service

Pondelok - Piatok:
8:00 – 17:00 hod.

0918 630 307


Zobraziť Dodo Cars s.r.o. na väčšej mape

Dodo Cars s.r.o.

Bratislavská cesta 73
903 01 Senec

SEKRETARIÁT/FAX

02/4564 62 10

SERVIS

02/4592 56 45

PREDAJ NÁHRADNÝCH DIELOV

0918 630 307

MOBIL SERVICE

0918 630 307

DELIFE - STK, KO, EK Koliba senec banner MOTEL SENEC